www.archive-pl.com » PL » P » PZU.PL

Total: 557

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  pewność że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań klienta a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą Zakres i przedmiot ubezpieczenia Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz U z 2009 r Nr 205 poz 1583 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osoby za którą ponosi on odpowiedzialność w związku z prowadzoną działalnością zawodową które miało miejsce w okresie ubezpieczenia Minimalne sumy gwarancyjne określa w w rozporządzenie Ministra Finansów a wynoszą one odpowiednio na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy 400 000 euro jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej w odniesieniu do jednego zdarzenia 10 000 euro jeżeli przedmiotem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych 10 000 euro jeżeli przedmiotem działalności jest doradztwo podatkowe 10 000 euro jeżeli przedmiotem działalności jest prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego 2 000 euro jeżeli przedmiotem działalności jest działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości rewizji finansowej i podatków 10 000 euro jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno finansowych 10 000 euro jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług atestacyjnych doradztwa lub zarządzania wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej 10 000 euro jeżeli przedmiotem działalności jest świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-podmiotow-uprawnionych-do-badania-sprawozdan-finansowych (2012-05-15)


 • OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
  jego klientów Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą Zakres i przedmiot ubezpieczenia Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe Dz U z 2003 r nr 211 poz 2065 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego określonych w art 2 ust 1 w ustawy o doradztwie podatkowym Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa w w rozporządzenie i wynosi ona 10 000 euro na jedno zdarzenie Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-podmiotow-wykonujacych-doradztwo-podatkowe (2012-05-15)

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą
  oraz poza Szwajcarią Norwegią Islandią Chorwacją i Andorą Korzyści Polisa daje kierowcom poczucie pewności wynikające z tego że PZU bierze na siebie odpowiedzialność za finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych osobom trzecim Zakres i przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej tj Austrii Belgii Bułgarii Finlandii Francji Grecji Hiszpanii Holandii Irlandii Luksemburgu Portugalii Rumunii Niemczech Włoszech Wielkiej Brytanii Danii Szwecji na Węgrzech Malcie Litwie Łotwie Cyprze Czechach Estonii Słowacji Słowenii Polsce oraz w Andorze Islandii Norwegii i Szwajcarii Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się na granicy na okres 30 dni a w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terenie Polski umowę zawiera się na okres co najmniej 30 dni maksymalnie 12 miesięcy Szczegóły znajdziesz w wyciągu z ustawy z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach obowiązkowych Poniżej znajdziesz plik do pobrania Wyciąg z ustawy z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK Dz U Nr 124 poz 1152 z późn zm Jak kupić ubezpieczenie Jak zgłosić szkodę Skontaktuj się Kup
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-posiadaczy-pojazdow-mechanicznych-zarejestrowanych-za-granica (2012-05-15)

 • OC rzeczników patentowych
  w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego klientów Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań klienta a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą Zakres i przedmiot ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych Dz U z 2003 r nr 220 poz 2175 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna rzecznika patentowego za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna rzeczników patentowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa w w rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi ona 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczników patentowych 12 12
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-rzecznikow-patentowych (2012-05-15)

 • OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
  w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi Korzyści Spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością medyczną wykonywaniem zawodu medycznego lub dostarczaniem środków pomocniczych która stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla pacjentów Poczucie bezpieczeństwa że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie Świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością medyczną Ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta Sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody Zakres i przedmiot ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Dz U z 2011 r Nr 293 poz 1728 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC w odniesieniu do świadczeniodawcy osób fizycznych niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej 10 000 euro na jedno zdarzenie i 50 000 euro na wszystkie zdarzenia których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC w odniesieniu do świadczeniodawcy podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-swiadczeniodawcy-udzielajacego-swiadczen-opieki-zdrowotnej (2012-05-15)

 • OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
  klientów Daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie Zapewnia to ubezpieczonemu świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością agencyjną Ratalny schemat płatności pozwala dopasować płatności składki do oczekiwań klienta a sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody pozwala lepiej prowadzić działalność gospodarczą Zakres i przedmiot ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Dz U z 2005 r Nr 122 poz 1027 z poźn zm Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych o których mowa w art 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r o pośrednictwie ubezpieczeniowym z późn zm Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określił w w w rozporządzeniu Minister Finansów i wynosi ona odpowiednio 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 1 500 000 euro w odniesieniu do
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-z-tytulu-wykonywania-czynnosci-agencyjnych (2012-05-15)

 • OC zarządcy nieruchomości
  poczucie bezpieczeństwa w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań klienta sprawną i rzetelną obsługę zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody Zakres i przedmiot ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Dz U z 2010 r nr 205 poz 1359 Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi 50 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Rozporządzenie ministra oc zarządcy nieruchomości Jak kupić ubezpieczenie Jak zgłosić szkodę Skontaktuj się Kup przez agenta Drukuj Oceń artykuł
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-zarzadcy-nieruchomosci (2012-05-15)

 • OC organizatorów imprez masowych
  cywilnej Korzyści Obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych to spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością większa wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów poczucie bezpieczeństwa w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta sprawna i rzetelna obsługa zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia jak również w przypadku zaistnienia szkody Zakres i przedmiot ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych Dz U Nr 54 z dnia 06 04 2010 r Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych na które wstęp jest odpłatny w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej na jaką zawiera się umowę ubezpieczenia zależy od rodzaju imprezy miejsca jej przeprowadzania liczby uczestników Minimalne sumy gwarancyjne ustalone zostały w 5 Rozporządzenia Poniżej znajdziesz pliki do pobrania Rozporzadzenie Ministra Finansów Jak kupić ubezpieczenie Jak zgłosić szkodę Skontaktuj się Kup
  http://www.pzu.pl/produkty/oc-organizatorow-imprez-masowych (2012-05-15)